GO! Groen licht voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Arnhem!

GROEN LICHT! Een GO!
Sinds 30 mei is het zeker: na het akkoord van het College van Bestuur en de MR gaf ook de Raad van Toezicht van COG/Arentheem Scholengroep akkoord: we kunnen verder! De concrete voorbereidingen beginnen om per september 2023 te starten met een middelbare vrijeschool. Het gaat om een middenbouw in het vrijeschoolse, de onderbouw in het reguliere, ofwel: de eerste leerjaren voortgezet vrijeschoolonderwijs op Leerpark Arnhem.
 
Hoe ziet e.a. eruit: 

 • De school start per september 2023 en we gaan twee dingen aanbieden:
 • We starten met vmbo-b en vmbo-k vrijeschoolonderwijs voor in ieder geval klas 7 (regulier klas 1) met een jaar later doorstroom naar klas 8 (regulier klas 2), en…
 • We starten een brede, heterogene brugklas, klas 7 (regulier klas 1). Dit is een gemengde klas vmbo-t/havo/vwo. Daarna volgt doorstroom naar klas 8 (regulier klas 2) en mogelijk klas 9 (regulier klas 3). Twee- of driejarig onderzoeken we de komende periode.
 • Voor de hogere klassen (klas 10/11/12, regulier: klas 4/5/6) is er de intentie om een goede aansluiting voor de doorstroom te verzorgen naar de volgende jaren havo/vwo vrijeschoolonderwijs op het Karel de Grote College (KGC) in Nijmegen/de vrijescholen in Zeist of Zutphen, het reguliere onderwijs en intern vmbo b/k onderwijs.
 • De school wordt gevestigd op Leerpark Arnhem in Presikhaaf. Er wordt een ‘toren’ van het gebouw klaargemaakt om de voortgezette vrijeschool te huisvesten. Zie dat als ‘honk’ of basis. Dit is inclusief eigen plein, fietsenstalling en opgang. Voor een deel zal er ook gebruik gemaakt worden van andere ruimten op het leerpark. Leerpark Arnhem is een locatie waar gezamenlijk geleerd, beleefd en gemaakt wordt. Een ‘campus’ waar stromen bij elkaar komen en er vanuit de eigen waarden ruimte is om te leren, beleven en doen, verhalen te verzamelen, te delen en mee te geven voor het leven.
 • De naam wordt: Leerpark Arnhem vrijeschool. De vrijeschool krijgt een eigen plek binnen Leerpark Arnhem. (Zie bijvoorbeeld ook: Leerpark Arnhem Praktijkschool, Leerpark Arnhem MBO).

Wij zijn COG / Arentheem Scholengroep en in het bijzonder Leerpark Arnhem enorm dankbaar voor de warme ontvangst sinds de gesprekken zijn gestart vorig jaar. Het voelt als samen. We waren al enthousiast, maar zijn ook allen steeds enthousiaster geworden over dit initiatief en het feit dat we gezamenlijk handen en voeten kunnen geven aan die wens van ouders.
Het belang om vrijeschoolonderwijs te borgen -met haar visie op pedagogiek en didactiek die zich al honderd jaar bewijst- wordt er gezien én gedragen. Kwaliteit is belangrijk. Dat geeft vertrouwen om gezamenlijk deze voortgezette vrijeschool neer te zetten in de komende periode en te laten uitspruiten en bloeien in de toekomst.

We hebben gemerkt dat er veel belangstelling is van ouders en kinderen voor vrijeschoolonderwijs in (de brede regio) Arnhem. Ook wordt er ruim meegedacht. Dit geeft ons en Leerpark Arnhem het vertrouwen dat we met voortgezet vrijeschoolonderwijs op verschillende niveaus in Arnhem echt in een behoefte van leerlingen en ouders voorzien. Mede dankzij jullie belangstelling en steun in welke zin of vorm dan ook, staan we waar we staan: aan de start van een nieuwe vrijeschool. Onze hartelijke dank daarvoor!

@de kinderen uit klas 4 en 5 (groep 6 en 7) en hun ouders: kom kennismaken op 6 juli, ‘s avonds!
Op woensdagavond 6 juli van 18:00-20:00 uur is er een kennismakingsavond. We heten graag de kinderen (en hun ouders) welkom die momenteel in klas 4 en 5 zitten (reguliere basisschool groep 6 en 7) en hun belangstelling reeds via het Waldorfcollege-initiatief kenbaar maakten.
Gezien de afspraken met middelbare scholen in Arnhem over werving, kunnen we voor deze avond op dit moment alleen deze ouders en kinderen uitnodigen.

Waarom een kennismakingsavond:

 • om als ouders en kinderen samen met ons te vieren dat de vrijeschool gaat starten,
 • om het gebouw te laten zien zoals het nu is, d.w.z. nog niet klaargemaakt voor de vrijeschool (daar ligt een leuk ‘project’!),
 • om nader kennis te maken met het Leerpark en met elkaar,
 • om mee te denken over de locatie en onderwijsaangelegenheden

at kun je van de avond verwachten?
Je maakt kennis met (locatie) Leerpark Arnhem, met potentiële mede-leerlingen, met mensen achter ‘project Leerpark Arnhem vrijeschool’. Je maakt nog geen kennis met de voortgezette vrijeschool waar je per september 2023-2024 naartoe kunt. Die moet nog starten. Maar je kunt wel delen wat je wensen zijn voor de leerlingen van deze nieuwe vrijeschool en wat je als leerling zelf belangrijk vindt, zodat we de vrijeschool in gezamenlijkheid kunnen uitwerken voor nu en in de toekomst.

Je wordt rondgeleid over het Leerpark, kunt wensen delen, kennismaken, vragen stellen -voor zover in deze opbouwfase mogelijk, informeren wij jullie graag- en je gaat ‘maken’. Iets doen. Omdat leren een creatief proces is en creatief (of kunstzinnig) bezig zijn zo leerzaam is. Ook op Leerpark Arnhem. Ook daarin kunnen Leerpark Arnhem en vrijeschoolonderwijs elkaar versterken. Doe je mee?

Aanmelden voor deze kennismakingsavond: vóór 1 juli
Zit je zoon/dochter in klas 4 of 5 (groep 6 of 7) en heb je je belangstelling ergens in de afgelopen paar jaar aangegeven via www.waldorfcollege.nl? Jullie kunnen je tot 1 juli voor deze avond HIER via een formulier aanmelden. Gezien de capaciteit is het nodig een maximum van 4 personen per gezin aan te houden. We zien je aanmelding voor deze avond met plezier tegemoet. We ontmoeten je graag!

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024: voorjaar 2023
We starten in het eerste schooljaar (2023-2024) met maximaal 75 leerlingen.
Wat betekent dit voor jou en jouw kind(eren)?

 • Ouders van kinderen die momenteel in klas 5 (regulier groep 7) zitten en reeds bij ons hun belangstelling hebben aangegeven, zullen wij pro-actief benaderen om te vragen of zij nog steeds interesse hebben en of het akkoord is dat wij hun gegevens delen met Leerpark Arnhem (en zo ja dan zullen wij dat doen). Je zult dan als eerste geïnformeerd worden wanneer de formele inschrijving wordt geopend, komend voorjaar 2023 (vermoedelijk januari ’23) .
 • Heb je je nog niet bij ons gemeld? Op de website van Leerpark Arnhem kun je sinds kort lezen over de Leerpark Arnhem vrijeschool in wording. HIER kun je officieel de interesse melden i.v.m. jouw kind voor de start in september 2023. Je zult dan als eerste geïnformeerd worden wanneer de formele inschrijving wordt geopend.
 • Inschrijving mag officieel pas in het voorjaar van 2023 i.v.m de afspraken tussen middelbare scholen en basisscholen in Arnhem

Hoe nu verder? Hoe kun jij helpen?
Samen met de mensen van Leerpark Arnhem en andere betrokkenen realiseren we de vrijeschool. De projectorganisatie krijgt stevig vorm. Er is een stuurgroep ingesteld, de communicatiewerkgroep is gestart en spoedig zullen andere werkgroepen starten op het gebied van locatie/faciliteiten, onderwijs, etc. We hopen binnenkort een kwartiermaker te kunnen benoemen die de voorbereidende werkzaamheden gaat coördineren en daarna zullen de docenten geworven worden die het vrijeschoolonderwijs gaan geven op de nieuwe school.

We gaan nu een hele concrete fase in waarin de locatie/faciliteiten/inrichting verder wordt uitgewerkt, het onderwijs wordt vormgegeven, etc. Mocht je daar iets in willen betekenen, stuur even een (reminder) mailtje naar Initiatiefgroep Waldorfcollege.
Verschillende mensen hebben zich eerder aangemeld en aangeboden om te helpen. Ook hebben zich reeds meerdere (oud) docenten bij ons gemeld. Misschien ben jij er daar één van. Ook al heb je geen of niet meteen een reactie van ons ontvangen: alsnog hartelijk dank voor je mail. We zijn van zins met deze mensen na de zomer contact op te nemen om te vragen of er nog steeds interesse is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Na de zomer is het zo ver: de ‘bouwperiode’ kan beginnen!

Korte terugblik op de afgelopen maanden

Haalbaarheidsstudie
De afgelopen periode voerden we samen met COG/Arentheem Scholengroep een haalbaarheidsstudie uit. Daarvoor werden er gesprekken gevoerd, werd er allerlei informatie opgevraagd en beschreven, bezochten we nog meer vrijeschool-initiatieven en -scholen (m.n. virtueel), hielden we een webinar, kwam er een workshop, alles om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit rapport werd voorgelegd aan de diverse stakeholders. De feedback verwerkten we en uiteindelijk werd het ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Bestuur, de MR, en de Raad van Toezicht. Het resultaat? Groen licht!

Even inzoomen:

Januari 2022 – Succesvol webinar
In januari (coronatijd) organiseerden we een succesvol webinar. Zorgen konden worden geuit, vragen – voor zover mogelijk in die fase- beantwoord. Ook de leiding van Arentheem Scholengroep/Leerpark Arnhem nam deel, samen met ruim zestig ouders, belangstellenden en hier en daar een geïnteresseerde leerling die nog even op mocht blijven. Een goede, waardevolle avond die we meenamen in de voortgang van het initiatief.

Februari 2022 – Workshop: verkenning ‘synergie’ vrijeschool – COG/Arentheem Scholengroep
‘Aan de achterkant’ kwamen diverse gremia uit het vrijeschoolonderwijs en COG/Arentheem Scholengroep op Leerpark Arnhem bijeen voor een goed georganiseerde en goed geleide workshop om de synergie tussen vrijeschoolonderwijs en het onderwijs binnen COG/Arentheem Scholengroep te kunnen onderzoeken. Denk aan o.a. het Karel de Grote College, de SGVVS, Kairos Tiener College Amsterdam, vrijeschoolouders, initiatiefgroep, leiding van COG/Arentheem Scholengroep, Leerpark Arnhem, docenten van het Leerpark, schoolleiders, ouderraad. Leerlingen van de praktijkschool verzorgden prachtige gerechten in het thema ‘Waldorf’. Een goede kennismaking vol energie en inhoud waarin visies de ruimte kregen en we met elkaar in gesprek kwamen, zodat helder kon worden of het initiatief levensvatbaar zou zijn. Waar zitten de sterktes, waar de zorgen, waar de kansen en waar de bedreigingen? Hoe kunnen we e.a. aanvliegen? Vinden vrijeschoolonderwijs en COG/Arentheem Scholengroep met Leerpark Arnhem elkaar? Dat is wat onderzocht werd. De opbrengst was positief. Die verwerkten we vervolgens in de gezamenlijke haalbaarheidsstudie.

Mei 2022 – Bijeenkomst (nieuwe) initiatieven vereniging van vrijescholen – Haarlem
Afgelopen mei bezochten Geke Kersten, directeur Leerpark Arnhem en Renate Spreij van de initiatiefgroep de tweejaarlijkse bijeenkomst voor (nieuwe) initiatieven van de Vereniging van vrijescholen en de daaraan gekoppelde bijeenkomst van het Platform VO. Eindelijk kon het weer fysiek! Het Rudolf Steiner College in Haarlem was gastheer. In het spiksplinternieuwe, duurzame gebouw (een aanrader voor als je inspiratie op wilt doen!) spraken alle deelnemers over de stand van zaken op de (nieuwe) vrijescholen. Er werd kennisgemaakt, gedeeld en geleerd van elkaars ervaringen, informatie gegeven vanuit en over de Vereniging van vrijescholen, activiteiten in de pijplijn gezet, afspraken gemaakt en er werd met zichtbaar plezier rondgeleid. Een college ‘Fenomenologie’ van Jan van Gils en Wolter Bos, gebaseerd op de scheikunde, samen met het Platform, gaf een inkijkje in hoe je met leerstof om kunt gaan. Een mooie, (herkenbare) vrijeschooldag.

In de volgende nieuwsbrief

 • Hopen we een kwartiermaker aan jullie voor te kunnen stellen.
 • Doen we een oproep om bijvoorbeeld als ambassadeur voor de nieuwe vrijeschool concreet in actie te komen.
 • Doen we verslag van de kennismakingsbijeenkomst op Leerpark Arnhem.
 • Informeren we je over de laatste stand van zaken en (de te zetten) stappen.

Groeten,

Gijs Meijer
Hannes van Soest
Renate Spreij

Update Mei 2022 – een Go?!

Zoals je wellicht in de Gelderlander / op de website van de Gelderlander hebt gelezen zijn we heel dicht bij een akkoord op de start van een middelbare vrijschoolstroom (werktitel “Waldorfcollege”) op het Leerpark Arnhem per september 2023, in lijn met wat we in januari hebben gecommuniceerd. We wachten nog op een formeel akkoord van de MR en de Raad van Toezicht van Arentheem/COG, begin juni verwachten we samen met Arentheem uitgebreid te kunnen communiceren en vervolgstappen aan te kondigen!

Webinar 17 januari 20:00!

We kunnen ons voorstellen dat jullie veel vragen hebben over het ‘project’. Het lijkt ons goed dat in een ‘live’ setting te doen door middel van een Teams-vergadering. Het webinar zal maandag 17 januari plaatsvinden van 20:00-21:30. De uitnodiging is als bestand toegevoegd. Als je daarop dubbelklikt kun je de afspraak (inclusief Teams link) toevoegen aan je agenda.
 
Het webinar omvat:

 • Een update door de initiatiefgroep
 • COG stelt zich voor – Leenderd van der Deijl & Geke Kersten
 • Vragen / feedback / ideeën – We willen graag jullie ideeën, zorgen en overige feedback bespreken. Denk aan:
  • locatie Leerpark Arnhem
  • 2- of 3 jarige vrijeschoolstroom of volledige bovenbouw (lees: volledige voortgezette vrijeschool)
  • zelfstandige school versus stroom onder een bestaande school. 

Geef met deze agenda-afspraak het webinar een plek in je agenda of gebruik t.z.t. de teamslink hier. We zien je graag!

Update januari ’22

Een nieuwe start!
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen, strandde ons initiatief met Quadraam in maart van dit jaar (2021). Maar… er is goed nieuws!
 
Inmiddels zijn we een nieuw traject ingegaan met de Christelijke Onderwijs Groep (COG). COG is de overkoepelende stichting van meerdere aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden, waaronder Arnhem en omgeving. De Arentheem Scholengroep met het Thomas a Kempis College, Titus Brandsma College en Leerpark Arnhem vallen onder COG.
 
Na een verkenning met COG voor en na de zomer is er in september een haalbaarheidsstudie gestart. COG heeft aangegeven enthousiast te zijn over het initiatief en wil daarom graag de haalbaarheid serieus onderzoeken en een aantal zaken meer gedetailleerd uitwerken.
In het haalbaarheidsonderzoek zullen we bepalen of e.e.a. praktisch (ruimte/locatie) en financieel (qua opstarten en leerlingaantallen) haalbaar is. Meer in detail zullen we uitwerken hoe de visie van het vrijeschoolonderwijs en Arentheem elkaar kunnen versterken. We verwachten het haalbaarheidsonderzoek af te ronden in februari / maart 2022.
Bij een positief besluit zal in maart / april 2022 bredere communicatie plaatsvinden over de start van de school.
 
Wat betekent dit concreet:

 • Bij positief besluit zal de school starten per september 2023
   
 • We zullen in eerste instantie een brede, heterogene brugklas (dus gemengd VMBO-t/havo/vwo) gaan aanbieden voor klas 7 en (daarna) 8. Mogelijk klas 9 (dit onderzoeken we in de haalbaarheidsstudie).
   
 • ‘Praktijkonderwijs’/basis/kader vrijeschoolonderwijs zouden we ook graag aanbieden. Of dit mogelijk is, wordt ook onderzocht.
   
 • We zullen in ieder geval de eerste 2 jaar van het voortgezet vrijeschoolonderwijs aanbieden in Arnhem, mogelijk 3. (Dit wordt nader onderzocht in de haalbaarheidsstudie).
   
 • Voor de hogere klassen zullen we zorgen voor gegarandeerde plekken voor doorstroom binnen Arentheem of naar het Karel de Grote College in Nijmegen (KGC).
   
 • Een aantal jaar na de start van de school zal geëvalueerd worden of het blijft bij 2-3 jaar of dat een volledige vrijeschool haalbaar of mogelijk is.
   
 • We voorzien nu dat de school zich zal vestigen op Leerpark Arnhem in Presikhaaf. Daar kan naar alle waarschijnlijkheid een ‘toren’ van het gebouw beschikbaar worden gemaakt inclusief eigen plein, fietsenstalling en opgang.
   

We hebben nu een aantal keren met bestuur en directie van COG, Arentheem en de school gesproken en er is een werkgroep gevormd met medewerkers van Arentheem. De samenwerking is tot nu toe heel prettig. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat we tot een positief besluit komen in maart dit jaar.
 
De locatie bezochten we inmiddels ook meerdere malen en we zijn er superenthousiast over. Het is een heel mooi, ruim en licht gebouw. Het heeft fijne lokalen en voldoende mogelijkheden om het ‘eigen’ te maken. Maar het kent ook alle mogelijke voorzieningen: van lokalen voor ‘dans’, inpandige gymzalen en handwerkruimtes tot lokalen voor houtbewerking/handvaardigheid en een inpandige werkplaats/autogarage. Alle mogelijkheden in huis dus om naast de hoofdvakken van het periodeonderwijs en de vaklessen ook invulling te geven aan de kunstzinnige, meer praktische en ambachtelijke vakken. Het gebouw ligt fantastisch aan het groene, royale park Presikhaaf en vlakbij de Stadboerderij. Station Presikhaaf en bushaltes zijn nabij, zodat kinderen ook individueel of samen met het OV kunnen komen.
 
Webinar
We kunnen ons voorstellen dat jullie veel vragen hebben over het ‘project’. Het lijkt ons goed dat in een ‘live’ setting te doen door middel van een Teams-vergadering. Het webinar zal maandag 17 januari plaatsvinden van 20:00-21:30. De uitnodiging is als bestand toegevoegd. Als je daarop dubbelklikt kun je de afspraak (inclusief Teams link) toevoegen aan je agenda.

Het webinar omvat:

 • Een update door de initiatiefgroep
 • COG stelt zich voor – Leenderd van der Deijl & Geke Kersten
 • Vragen / feedback / ideeën – We willen graag jullie ideeën, zorgen en overige feedback bespreken. Denk aan:
  • locatie Leerpark Arnhem
  • 2- of 3 jarige vrijeschoolstroom of volledige bovenbouw (lees: volledige voortgezette vrijeschool)
  • zelfstandige school versus stroom onder een bestaande school. 

Geef met deze agenda-afspraak het webinar een plek in je agenda of gebruik t.z.t. de teamslink hier. We zien je graag!
 
Even inzoomen op waar we mee bezig zijn
Bij een positief besluit op de haalbaarheidsstudie is de situatie straks dat er een vrijeschoolstroom wordt ingericht binnen een relatief grote onderwijsgroep. Wat betekent dit voor COG en wat betekent dit voor de vrijeschoolstroom?
 
Wij als initiatiefgroep weten ons gedragen en gevoed door allen die voortgezet vrijeschoolonderwijs wensen en steunen in (de regio) Arnhem. Het is fijn dat ondanks de ogenschijnlijke stilte van onze kant, de betrokkenheid is gebleven en wij dat ook zo mochten ervaren.
Die steun en betrokkenheid vanuit alle geledingen van het vrijeschoolonderwijs, is belangrijk. Vanuit vrijeschoolervaring, -scholing, -kennis en -kunde kunnen we de kwaliteit van de beoogde vrijeschoolstroom borgen. Maar hoe gieten we dat in het vat?
 
Het inmiddels opgebouwde netwerk rond initiatief Waldorfcollege helpt ons om dit soort vragen en andere te beantwoorden. In het onderzoek dat we uitvoeren samen met COG, werd er tot nu toe gesproken met de vrij nieuwe vrijescholen in Deventer, Uden, Culemborg en Utrecht om te leren van de ervaringen.
 
Een greep uit de onderwerpen die tijdens zo’n gesprek aan bod kunnen komen: Wat zijn de succes- en faalfactoren? Hoe richt je zo’n vrijeschoolstroom goed in? Hoe ga je om met cultuurverschillen? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Waarom is er wel of niet gekozen voor een ‘praktijkstroom’? Wat houdt periodeonderwijs in, wat vraagt dat van docenten, van roosterruimte en hoe faciliteer je dat? Wat levert het op om een vrijeschoolstroom aan je repertoire toe te voegen?
 
Onlangs sloot Nicoline Vink aan bij het online overleg van initiatiefgroep Waldorfcollege. Zij is coördinator en adviseur nieuwe vrijescholen bij genoemde Vereniging van vrijescholen. We praatten haar bij en konden haar diverse van onze vraagstukken voorleggen. Zij dacht mee vanuit haar inzicht en ruime ervaring met dit soort projecten, zette e.a. in perspectief en reikte handvatten aan.
 
Wat blijkt tot nu toe uit alle gesprekken: er is al heel veel uitgevonden. Diverse vrijescholen gingen ons voor, met wisselend succes. Wij hebben te maken met een eigen context.
 
Stel, straks zijn we onderdeel van het redelijke grote COG. Hoe kun je binnen een redelijk grote onderwijsgroep toevoegen wat COG nodig heeft, gezamenlijk optrekken en toch ook bij jezelf blijven? Daar moeten we samen uitkomen en handen en voeten aan geven.
 
Samen met COG zoeken we naar die gezonde verbinding. De vrijeschoolstroom als loot aan de stam die uitspruit en de boom mede laat bloeien. Hoe mooi zou dat zijn -in eerste instantie- voor al die leerlingen voor wie persoonsvormend vrijeschoolonderwijs behoorlijk passend is of zal blijken te zijn. Waardoor ze willen ‘aangaan’ en leren voor het leven.
 
Podcast
Er is een steengoede podcast uit de serie Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs te beluisteren, waarvan we de link hier graag delen. Het gaat over het toekomstperspectief van Vrijeschoolonderwijs en raakt veel onderwerpen en aspecten waar wij in het project mee te dealen hebben. Een luistertip! Dank aan degene die ons hierop eerder dit jaar (2021) attendeerde.
 
De podcastserie Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs en dan specifiek: de recente aflevering met Christof Wiegert. https://waarden-vrijeschool.captivate.fm/episode/11-christof-wiegert
 
Mocht je nou ook iets tegenkomen dat je graag deelt in het kader van dit ‘Waldorfproject’ om voortgezet Vrijeschoolonderwijs voor (de regio) Arnhem bereikbaar te maken, stuur een mailtje naar 
 
NB: We hebben de nieuwsbrief verstuurd naar alle mensen die zich aan hebben gemeld voor de nieuwsbrief of een belangstellingsformulier voor middelbaar vrijeschoolonderwijs hebben ingevuld voor hun kinderen. Mocht je geen prijs stellen op de email, dan kun je je afmelden met de link onderaan deze mail.
 
Een voorspoedig 2022 gewenst en we zien je graag op 17 januari ’s avonds, i.v.m coronamaatregelen online!

Update April ’21

Het is voorjaar en dat betekent: vooruit! In deze update de stand van zaken, bijzaken en onze blik op hoe we het initiatief verder pogen te laten uitspruiten tot een ‘code groen.’  

In deze update: 

 • Afronding verkenning
 • Een opfrissertje: drie opties en waarom we het doen
 • Visie – update
 • Vacatures voor docenten
 • Instagram en andere social media
 • Meewerken ‘ergens’ in het traject

In de vorige nieuwsbrief (nr.4, oktober 2020) berichtten we over gesprekken met ‘een geïnteresseerd bestuur’. Het ging om het bestuur van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam met scholen in de regio Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Inmiddels hebben we jullie veel te vertellen, iets wat we eerder niet konden omdat de verkenning met Quadraam liep. Die verkenning is op een evaluatiegesprek na, afgerond.

Afronding verkenning met Quadraam

Na enkele maanden hard werken samen met Quadraam hebben we helaas teleurstellend nieuws. Ondanks de zeer goede en prettige samenwerking en vlot verlopen verkenning heeft het bestuur van Quadraam besloten niet verder te gaan met het initiatief. De verkenning maakte duidelijk dat de prioriteiten van Quadraam toch anders liggen dan aanvankelijk ingeschat

Wij vinden dit natuurlijk heel jammer, maar gaan met volle energie door. Richting andere besturen in de regio verkennen we de opties. Of het haalbaar is om zelfstandig een school te starten, onderzoeken we ook. Met de aanpassingen in de wetgeving (de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen per 1 november ’20) lijkt die route beter begaanbaar te zijn geworden.

Het verkenningsonderzoek dat wij schreven, geeft een concrete invulling van hoe wij de vrijeschoolstroom (-afdeling/-leerroute) onder een al bestaande niet-vrijeschool voor ons zien. Het rapport is o.a. gebaseerd op de gesprekken met Quadraam en op interviews met andere initiatieven en met het Karel de Grote College (KGC). Je kunt het opvragen via .

Kort samengevat, de redenen van Quadraam om dit besluit te nemen:

· Het huidig geboden aanbod in (regio) Arnhem is wat Quadraam betreft breed genoeg om ook in de onderwijsbehoefte van de kinderen en ouders te voorzien die uit het vrije basisschoolonderwijs komen / naar middelbaar vrijeschoolonderwijs op zoek zijn.
· Het vrijeschoolonderwijs past niet helemaal binnen de visie van Quadraam op gepersonaliseerd leren.
· Er is vanuit Quadraam een duidelijke focus op beter onderwijs op niveau VMBO basis-kader; als initiatiefgroep willen wij heel graag ook met die doelgroep aan de slag met vrijeschoolonderwijs, echter is de kans groot (o.b.v de cijfers van andere initiatieven en andere middelbare vrije scholen) dat de instroom meer op niveau mavo/havo/vwo zal zijn.
· Quadraam kan de gevraagde autonomie niet bieden. Van ervaringen van de andere initiatieven in het land weten we dat een succesvolle vrijeschoolstroom onder een bestaande school om veel autonomie vraagt in pedagogisch beleid, inrichting van de locatie en selectie van het onderwijzend personeel.
· Voor Quadraam is kansengelijkheid een belangrijk thema. Quadraam geeft aan meer oog te willen hebben voor de kwetsbare groepen, zoals de leerlingen van het VMBO. Op dat gebied is in Arnhem ook echt verbetering nodig. De zorg van het bestuur is dat een Vrijeschoolafdeling geen / niet direct basis/kader-leerlingen zal herbergen, waardoor in de ogen van Quadraam de kansengelijkheid afneemt in plaats van toeneemt.

Jammer dat deze exercitie met Quadraam ondanks de fijne samenwerking spaak loopt. Maar dit avontuur geeft zoals gezegd ook energie. We leggen alweer lijntjes om de andere routes te onderzoeken waarmee we handen en voeten geven aan die wens van ouders om voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis te halen. We zullen daarbij ook over gemeentegrenzen heen kijken.

Een opfrissertje: drie opties en waarom we het doen

Er zijn drie wegen die naar voortgezet vrijeschoolonderwijs kunnen leiden:

I. Voortgezet vrijeschoolonderwijs onder bestaand bestuur
Nodig is een bestuur in de regio dat samen met een schooldirecteur brood ziet in voortgezet vrijeschoolonderwijs en het -liefst intrinsiek- omarmt (optie 1). Een zogenoemde vrijeschoolstroom binnen de structuur en leiding van een al bestaande school. Een stroom met veel autonomie om vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden zoals het bedoeld is (visie). Dit blijkt een voorwaarde om de constructie te laten slagen. Het levert ook wat op: de nieuwe ent laat de boom -de adopterende school- mede bloeien.

II. Zelfstandige school
De route naar een geheel zelfstandige voortgezette vrijeschool volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, met overheidsbekostiging (optie 2). Niet de makkelijkste weg, wel een uitdagende.

III. Particuliere school
Een particuliere vrijeschool starten (optie 3), zonder overheidsbekostiging zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar heeft niet onze voorkeur.

Streefdata
Voor de ouders met kinderen in nu klas 5 (groep 7) dreigt de beoogde streefdatum augustus ’22 voor het starten van voortgezet vrijeschoolonderwijs onder een bestaand bestuur logischerwijs in het nauw te komen. We doen ons best maar het wordt nu krap.
In het geval van een zelfstandige school moet er gedacht worden aan augustus ’23, op zijn vroegst.

Leuk om te weten: onze achterban groeit nog steeds. Er zijn ruim 350 potentiële leerlingen -verdeeld over meerdere leerjaren- van ouders met belangstelling (april 2021).  Daarnaast is de achterban breed. We kunnen putten uit de kennis, kunde en talenten van een diversiteit aan mensen die  ‘project Waldorfcollege’ verder inspireren, omarmen, helpen borgen, er brood in zien of het op de een of andere manier een warm hart toedragen. Dat is fijn. Zo’n mooi project waarin je handen en voeten probeert te geven aan de wens van ouders en leerlingen, draag je samen. Mooi om te mogen ervaren en meer dan dat.

Mede door deze ondersteuning kunnen we prima voor het voetlicht brengen dat voortgezet vrijeschoolonderwijs in het gebied Ede-Wageningen-Arnhem-Doetinchem een lang gekoesterde wens is. En dat we kunnen vooruitzien naar veel hoofden, harten en handen die constructief en praktisch willen aanpakken. De betrokkenheid van ouders en niet-ouders is groot. Fantastisch.

Afgaande op deze support, kan het niet anders dan dat er voortgezet vrijeschoolonderwijs komt. We hebben het over een bewezen goed werkende onderwijsvorm met een eigen actuele pedagogiek en didactiek waar een grondige, houdbare (levens)visie aan ten grondslag ligt. En waar een wens is, is een weg.

Die weg (of wegen) leren we ook steeds beter kennen. We laten ons structureel informeren als initiatiefgroep en leren bij. Zo volgde Renate afgelopen najaar een netwerkbijeenkomst nieuwe initiatieven van de vereniging van vrijescholen en een bijeenkomst over de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen van het ministerie van OCW. Als initiatiefgroep staan we in contact met andere initiatiefgroepen om ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van (startend) onderwijs. Maar de informatie uit beide (online) bijeenkomsten was interessant en verrijkend. Wij zijn dankbaar voor het delen van de ervaringen door andere (oud)initiatiefnemers en spontane acties om ons te voorzien van informatie en hopen zelf andere startende initiatieven t.z.t. ook te kunnen helpen op basis van onze ervaringen.

Overig nieuws

Visie – Update
De visie is mede met hulp van jullie aangescherpt. Dank voor jullie input!

Vacatures voor docenten
We ontvangen regelmatig de vraag of we (al) vacatures voor docenten hebben. We bouwen stug verder aan dit mooie ‘voortgezet vrijeschoolonderwijsproject’, maar zóver… zijn we nog niet. Zodra er vacatures voor docenten of andere (betaalde) functies in beeld komen, zullen we dat in deze nieuwsbrief vermelden en via de dan geëigende weg.

Instagram en andere social-media
Onze social media-kanalen krijgen verderop dit jaar weer meer onze aandacht, als we ze inzetten voor de peiling. Leuk om te melden: via Instagram worden we goed gevolgd!

Meewerken ‘ergens’ in het traject
Tot voor kort leken we bijna een volgende fase in te kunnen gaan. Een moment waarop we van zins waren contact op te nemen met mensen die aangegeven hebben daarin een bijdrage te kunnen leveren, al dan niet op specifieke onderdelen.
Zover kwam het helaas (nog) niet. Maar we weten je te vinden zodra het zover is.

Lees je dit nou voor het eerst: je kunt ons laten weten wat je goed ligt, wat je eventueel zou willen doen, voor hoelang en in welke periode via het belangstellingsformulier (laatste vraag) op www.waldorfcollege.nl , via  of door ons aan te spreken. Alleen is dat laatste wat lastiger in coronatijd.

Update Oktober ’20

De zomervakantie is voorbij, de herfst is begonnen… tijd voor een update!

In deze update:

Een persoonlijk verhaal van Hannes, lid van de initiatiefgroep

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.
Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrije school in Arnhem en Nijmegen (Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrije school voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

> Lees hier het vervolg van Hannes’ warme verhaal.

Werkbezoek initiatiefgroep & bestuur aan KGC Nijmegen

Op 25 september brachten Renate en Gijs samen met het geïnteresseerd bestuur een werkbezoek aan het Karel de Grote College in Nijmegen. Het doel was om het bestuur nader kennis te laten maken met voortgezet vrijeschoolonderwijs. We hebben een lesje Aardrijkskunde en Biologie gevolgd, een uitgebreide toelichting op de onderwijsvisie gekregen, ideeën uitgewisseld en verschillende vragen van het bestuur beantwoord. Het bezoek verliep zodanig positief dat we ter plekke hebben besloten om de haalbaarheidsstudie te starten in oktober!
 
Daarmee liggen we mooi op schema met ons plan om dit schooljaar de haalbaarheidsstudie en verkenning af te ronden, zodat we het volgende schooljaar hebben ter voorbereiding van het voortgezette vrijeschoolonderwijs per september 2022.

Visie versie 1.0 gereed

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.”
 
Deze uitspraak van Rudolf Steiner is nog steeds een zeer kernachtige weergave van een aantal zaken die we proberen te bereiken. Met het visie-werkgroepje hebben we in de afgelopen maanden een poging gewaagd om dat wat uitgebreider en concreter op te schrijven in een missie en visie voor het Waldorfcollege i.o. en… versie 1.0 is gereed! Nu is het aan jullie, want het moet natuurlijk onze missie & visie worden. Stuur ons gerust een mailtje met je ideeën en feedback!

Initiatief Waldorfcollege… zegt het voort!

Tot nu toe richtten we ons naast de bestuurlijke/organisatorische kant op het peilen van de belangstelling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs bij vrije basisscholen in het gebied Doetinchem – Ede. Daar gaan we mee verder. Tegelijkertijd zijn we nu in een fase waarin we ook basisschoolleerlingen van reguliere scholen en hun ouders willen attenderen op het bestaan van voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en initiatief Waldorfcollege in het bijzonder.
 
Ben je ook enthousiast? Op deze website vind je de digitale flyer van het Waldorfcollege i.o. Deze mag je uitprinten, verspreiden, uitdelen, ophangen of in je gesprekken en contacten met ouders van ook reguliere basisschoolleerlingen (digitaal) delen. Ook jij kunt iets doen om je eigen wens en met jou die van vele ouders te vervullen. Doorstromen en instromen in voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis, hoe mooi zou dat zijn… In deze gekke coronatijd draag je al bij door het initiatief onder de aandacht te brengen in je omgeving. Samen lukt het om de wens te vervullen.

Wil je deze en vorige volledig nieuwsbrieven teruglezen?

Van de directeur..

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.

Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrijeschool in Arnhem en Nijmegen ( Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

De Parcivalschool biedt een prachtige plek voor ontwikkeling, het vrijeschoolonderwijs raakt me iedere dag, omdat het appelleert aan de ontwikkelkracht van een kind. Het geïntegreerde onderwijsaanbod, onder andere in de manier waarop het periode-onderwijs is vormgegeven, de manier waarop verhalen en rituelen een rode draad door de tijd vormen en kunstvakken een belangrijk bestanddeel zijn van het onderwijs, het is een rijke vorm van onderwijs. De mensen die hier werken, doen dat met hun hart en met een geloof in ontwikkeling van kinderen in een brede zin. Het maakt dat ik me omarmd voel door deze plek. Het is een bijzondere school, in feite zijn het er twee. De school in Zuid bestaat al een tijdje; eind jaren ’70 opgericht door een groep enthousiaste ouders. De school in Noord kent dezelfde geschiedenis, alleen dan wat recenter, want ook hier waren het ouders die zich een jaar of vijf geleden inzetten om deze school op te richten.

Dat het vaak ouders zijn die zoeken naar een basis die ze hun kinderen willen bieden, is tekenend voor het vrijeschoolonderwijs. Ik spreek veel ouders, ben nu naast vader van twee leerlingen ook directeur van de school en ik herken me in de manier waarop we samen, ouders en school, zoeken naar goed onderwijs. En dat lukt aardig. De Parcivalschool is groeiende, er zijn veel kinderen en ouders die hun weg naar ons weten te vinden omdat ze zich herkennen in de waarden van onze school en de vorm die we daaraan geven. Het interessante is, dat het een zoektocht is die we blijven ondernemen, deze dialoog kenmerkt de vrije school.

Het is een parallel met mijn rol in de initiatiefgroep van het Waldorfcollege. In eerste instantie ben ik aangesloten als ouder. Ik hoop er samen met een aantal anderen voor te kunnen zorgen, dat het aanbod in Arnhem verrijkt wordt met een vrije school. Een school die vanuit dezelfde waarden de ontwikkeling van onze kinderen kan voeden, straks, als ze klaar zijn voor een overstap naar de middelbare school. Onze oudste dochter zit op het Karel de Grote College in Nijmegen, zij is iedere dag een tijdje onderweg en ik ben ervan overtuigd dat het dichterbij kan. Er is voldoende animo. Met de initiatiefgroep zijn we in gesprek met een aantal scholen, waaronder het KGC. Samen kijken we naar de manier waarop we vanuit onze visie vorm kunnen geven aan nieuw vrijeschoolonderwijs in Arnhem. We zijn afhankelijk van onderwijsbestuurders en de bereidheid in Arnhem om ons een plek te bieden in het lokale onderwijsveld en het ziet er goed uit. Men wil de mogelijkheden graag met ons onderzoeken.

Op de Parcivalschool spreek ik veel ouders die me vragen hoe het ervoor staat met het initiatief. Het is een lang proces en vraagt om voldoende actie en geduld tegelijk. Mede dankzij jullie, geïnteresseerden in deze nieuwe school, heb ik er veel vertrouwen in, dat het ons gaat lukken. Een Waldorfcollege voor Arnhem & omgeving!

Hartelijke groet,

Hannes van Soest

Update Juni ’20

In de afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de volgende zaken:

 • Het vinden van een bestuur waaronder wij de school kunnen starten
 • De verdere aanscherping van onze visie op die school
 • Voorbereiden van ouder-bijeenkomsten in regio Ede/Wageningen en Arnhem

Door de corona-crisis en de impact die dat ook op ons werk- & privéleven heeft (gehad) hebben we onze activiteiten vanaf half maart even gestopt. Het begon echter al snel weer te kriebelen in de initiatiefgroep dus vanaf eind april zijn we weer met volle energie gestart!

Een (geschikt) bestuur waaronder we de school kunnen starten

Na een aantal verkennende gesprekken hebben we besloten om voor nu met één bestuur verder te verkennen om tot concrete plannen en afspraken te komen voor het starten van de school. Helaas is het bezoek dat we samen zouden brengen aan een middelbare vrije school in de regio uitgesteld (was gepland eind maart) en had zowel het bestuur als wij andere prioriteiten in Maart/April. We proberen nu het proces met hen opnieuw op te starten. We proberen voor de zomervakantie meer zekerheid krijgen over haalbaarheid van de school bij dit bestuur en over de vervolgstappen die we samen zullen nemen.

Visie-werkgroep is gestart in februari!

Na onze oproep in november hebben we verschillende aanmeldingen gehad, waardoor we nu met de initiatiefgroep en drie vrijwilligers (Hugo Gitsels, Irmgard van den Eijnden, Renate Spreij) aan de slag zijn gegaan met de visie. We willen ons graag laten inspireren door (de goede ideeën van) andere middelbare vrije scholen. Door het bezoeken/interviewen van die scholen en regelmatige bijeenkomsten met het groepje zijn we bezig de visie en concrete vertaling daarvan naar onderwijs, organisatie en locatie op papier zetten. Ook hier hebben we e.e.a getemporiseerd in maart/april maar zijn we in mei weer opgestart, met een aangepaste aanpak omdat het bezoeken van de scholen momenteel niet mogelijk is.

Ouderbijeenkomsten

Ons plan was om in juni ouder-bijeenkomsten te plannen in Arnhem en Ede om jullie bij te praten over het initiatief, ruimte te bieden voor vragen, jullie te inspireren met een spreker over het middelbare vrijeschoolonderwijs en de visie te delen. Met het annuleren van alle evenementen t/m 1 september i.v.m corona zullen we dit naar september/oktober moeten verplaatsen.

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Renate Spreij
Gijs Meijer