Missie & Visie

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.”

Rudolf Steiner

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.”

Heraclitus

Missie

Het Waldorfcollege wil kinderen stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze vanuit hun eigen kracht, kennis en kunde kunnen bijdragen aan de maatschappij van de toekomst.

Visie

Kernwaarden waar we voor staan voor vormgeving van het onderwijs en de interactie tussen school, kinderen en omgeving:

Écht vrijeschoolonderwijs…

 • Is evenwichtig persoonsvormend onderwijs. Het gaat om de opvoeding en vorming van mensen. De keuzevrijheid is ingekaderd, gedoceerd en er zijn verplichte vakken. Leerlingen worden hiermee uitgedaagd zich te vormen op gebieden die ze niet meteen zelf zouden kiezen. Dat maakt ze ‘rijk’ (ervaring en brede ontwikkeling).
 • Kent een sterk socialisatie-aspect; de klas is een groep die je kan vormen in wie je kunt zijn.
 • Denken, voelen, willen. Intellectuele, sociale, kunstzinnige en praktische vorming worden op evenwichtige wijze met elkaar verbonden.
 • Je leert cognitief, emotioneel & sociaal; breed vormend onderwijs dat niet alleen gericht is op het verwerven van kennis en een diploma maar ook op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de sociale en creatieve vaardigheden.
 • Periodeonderwijs voor verdieping als belangrijk onderdeel van het onderwijs; leren met elkaar en van elkaar. De regie ligt bij de docent. Het niveau waarop de stof verwerkt en tot zich genomen wordt, verschilt per leerling.
 • Onderwijs in leeftijdsfasen dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind, is de basis van de vrijeschoolpedagogiek.
 • Leren door te exploreren en creëren, onderwijs dat ervaringsgericht (belevingsgericht) is. We gaan naar buiten, we maken dingen, we oefenen, we ontdekken, we verwerken en nemen tot ons.
 • Het jaarlijkse getuigschrift geeft een zo individueel mogelijke schets van de schoolontwikkeling van het kind en beschrijft de positief gestelde verwachting voor het volgende schooljaar. Aan het eind van de schoolloopbaan ontvangt de leerling een eindgetuigschrift.
 • We hechten aan de wijsheid van de natuur, het jaarritme van de seizoenen en het vieren van de jaarfeesten.

..én vrijeschoolonderwijs in de wereld van nu

 • Een school in het digitale tijdperk.
 • Inspiratie vanuit de pedagogiek zoals verwoord door Lievegoed (2016) [1] te illustreren met ervaring uit actueel onderzoek [2].
 • Duurzame zorg voor mens en aarde als kernwaarde.
 • Wij proberen door werving actief om de schoolpopulatie (leraren en leerlingen) een afspiegeling te laten zijn van de diversiteit in de samenleving.

Een lerend ecosysteem, met de docent als expert

 • De kern van het onderwijs is het enthousiasme, inspiratie en vakmanschap van de docent die in belangrijke mate het onderwijs zelf vormgeeft
 • De school en de docenten blijven zich continu ontwikkelen o.b.v. hun ambities, reflectie en de wil om te leren en verbeteren; een leven lang leren geldt voor de leerlingen, docenten en de organisatie.

Verbonden en samen

 • Leren gaat beter als je dat doet in een veilige omgeving waar je plezier hebt en van belang bent
 • Je ontwikkeling en de wereld stopt niet bij de deur van de school. We zoeken actief de verbinding met ouders / sociale omgeving van het kind en met de stad & bedrijven/organisaties (o.a. door stages en andere activiteiten).

[1] Lievegoed, B. (2003). Ontwikkelingsfasen van het kind. Zeist, Nederland: Christofoor

[2] Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs van de Hogeschool Leiden
   https://www.hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs)