GO! Groen licht voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Arnhem!

GROEN LICHT! Een GO!
Sinds 30 mei is het zeker: na het akkoord van het College van Bestuur en de MR gaf ook de Raad van Toezicht van COG/Arentheem Scholengroep akkoord: we kunnen verder! De concrete voorbereidingen beginnen om per september 2023 te starten met een middelbare vrijeschool. Het gaat om een middenbouw in het vrijeschoolse, de onderbouw in het reguliere, ofwel: de eerste leerjaren voortgezet vrijeschoolonderwijs op Leerpark Arnhem.
 
Hoe ziet e.a. eruit: 

 • De school start per september 2023 en we gaan twee dingen aanbieden:
 • We starten met vmbo-b en vmbo-k vrijeschoolonderwijs voor in ieder geval klas 7 (regulier klas 1) met een jaar later doorstroom naar klas 8 (regulier klas 2), en…
 • We starten een brede, heterogene brugklas, klas 7 (regulier klas 1). Dit is een gemengde klas vmbo-t/havo/vwo. Daarna volgt doorstroom naar klas 8 (regulier klas 2) en mogelijk klas 9 (regulier klas 3). Twee- of driejarig onderzoeken we de komende periode.
 • Voor de hogere klassen (klas 10/11/12, regulier: klas 4/5/6) is er de intentie om een goede aansluiting voor de doorstroom te verzorgen naar de volgende jaren havo/vwo vrijeschoolonderwijs op het Karel de Grote College (KGC) in Nijmegen/de vrijescholen in Zeist of Zutphen, het reguliere onderwijs en intern vmbo b/k onderwijs.
 • De school wordt gevestigd op Leerpark Arnhem in Presikhaaf. Er wordt een ‘toren’ van het gebouw klaargemaakt om de voortgezette vrijeschool te huisvesten. Zie dat als ‘honk’ of basis. Dit is inclusief eigen plein, fietsenstalling en opgang. Voor een deel zal er ook gebruik gemaakt worden van andere ruimten op het leerpark. Leerpark Arnhem is een locatie waar gezamenlijk geleerd, beleefd en gemaakt wordt. Een ‘campus’ waar stromen bij elkaar komen en er vanuit de eigen waarden ruimte is om te leren, beleven en doen, verhalen te verzamelen, te delen en mee te geven voor het leven.
 • De naam wordt: Leerpark Arnhem vrijeschool. De vrijeschool krijgt een eigen plek binnen Leerpark Arnhem. (Zie bijvoorbeeld ook: Leerpark Arnhem Praktijkschool, Leerpark Arnhem MBO).

Wij zijn COG / Arentheem Scholengroep en in het bijzonder Leerpark Arnhem enorm dankbaar voor de warme ontvangst sinds de gesprekken zijn gestart vorig jaar. Het voelt als samen. We waren al enthousiast, maar zijn ook allen steeds enthousiaster geworden over dit initiatief en het feit dat we gezamenlijk handen en voeten kunnen geven aan die wens van ouders.
Het belang om vrijeschoolonderwijs te borgen -met haar visie op pedagogiek en didactiek die zich al honderd jaar bewijst- wordt er gezien én gedragen. Kwaliteit is belangrijk. Dat geeft vertrouwen om gezamenlijk deze voortgezette vrijeschool neer te zetten in de komende periode en te laten uitspruiten en bloeien in de toekomst.

We hebben gemerkt dat er veel belangstelling is van ouders en kinderen voor vrijeschoolonderwijs in (de brede regio) Arnhem. Ook wordt er ruim meegedacht. Dit geeft ons en Leerpark Arnhem het vertrouwen dat we met voortgezet vrijeschoolonderwijs op verschillende niveaus in Arnhem echt in een behoefte van leerlingen en ouders voorzien. Mede dankzij jullie belangstelling en steun in welke zin of vorm dan ook, staan we waar we staan: aan de start van een nieuwe vrijeschool. Onze hartelijke dank daarvoor!

@de kinderen uit klas 4 en 5 (groep 6 en 7) en hun ouders: kom kennismaken op 6 juli, ‘s avonds!
Op woensdagavond 6 juli van 18:00-20:00 uur is er een kennismakingsavond. We heten graag de kinderen (en hun ouders) welkom die momenteel in klas 4 en 5 zitten (reguliere basisschool groep 6 en 7) en hun belangstelling reeds via het Waldorfcollege-initiatief kenbaar maakten.
Gezien de afspraken met middelbare scholen in Arnhem over werving, kunnen we voor deze avond op dit moment alleen deze ouders en kinderen uitnodigen.

Waarom een kennismakingsavond:

 • om als ouders en kinderen samen met ons te vieren dat de vrijeschool gaat starten,
 • om het gebouw te laten zien zoals het nu is, d.w.z. nog niet klaargemaakt voor de vrijeschool (daar ligt een leuk ‘project’!),
 • om nader kennis te maken met het Leerpark en met elkaar,
 • om mee te denken over de locatie en onderwijsaangelegenheden

at kun je van de avond verwachten?
Je maakt kennis met (locatie) Leerpark Arnhem, met potentiële mede-leerlingen, met mensen achter ‘project Leerpark Arnhem vrijeschool’. Je maakt nog geen kennis met de voortgezette vrijeschool waar je per september 2023-2024 naartoe kunt. Die moet nog starten. Maar je kunt wel delen wat je wensen zijn voor de leerlingen van deze nieuwe vrijeschool en wat je als leerling zelf belangrijk vindt, zodat we de vrijeschool in gezamenlijkheid kunnen uitwerken voor nu en in de toekomst.

Je wordt rondgeleid over het Leerpark, kunt wensen delen, kennismaken, vragen stellen -voor zover in deze opbouwfase mogelijk, informeren wij jullie graag- en je gaat ‘maken’. Iets doen. Omdat leren een creatief proces is en creatief (of kunstzinnig) bezig zijn zo leerzaam is. Ook op Leerpark Arnhem. Ook daarin kunnen Leerpark Arnhem en vrijeschoolonderwijs elkaar versterken. Doe je mee?

Aanmelden voor deze kennismakingsavond: vóór 1 juli
Zit je zoon/dochter in klas 4 of 5 (groep 6 of 7) en heb je je belangstelling ergens in de afgelopen paar jaar aangegeven via www.waldorfcollege.nl? Jullie kunnen je tot 1 juli voor deze avond HIER via een formulier aanmelden. Gezien de capaciteit is het nodig een maximum van 4 personen per gezin aan te houden. We zien je aanmelding voor deze avond met plezier tegemoet. We ontmoeten je graag!

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024: voorjaar 2023
We starten in het eerste schooljaar (2023-2024) met maximaal 75 leerlingen.
Wat betekent dit voor jou en jouw kind(eren)?

 • Ouders van kinderen die momenteel in klas 5 (regulier groep 7) zitten en reeds bij ons hun belangstelling hebben aangegeven, zullen wij pro-actief benaderen om te vragen of zij nog steeds interesse hebben en of het akkoord is dat wij hun gegevens delen met Leerpark Arnhem (en zo ja dan zullen wij dat doen). Je zult dan als eerste geïnformeerd worden wanneer de formele inschrijving wordt geopend, komend voorjaar 2023 (vermoedelijk januari ’23) .
 • Heb je je nog niet bij ons gemeld? Op de website van Leerpark Arnhem kun je sinds kort lezen over de Leerpark Arnhem vrijeschool in wording. HIER kun je officieel de interesse melden i.v.m. jouw kind voor de start in september 2023. Je zult dan als eerste geïnformeerd worden wanneer de formele inschrijving wordt geopend.
 • Inschrijving mag officieel pas in het voorjaar van 2023 i.v.m de afspraken tussen middelbare scholen en basisscholen in Arnhem

Hoe nu verder? Hoe kun jij helpen?
Samen met de mensen van Leerpark Arnhem en andere betrokkenen realiseren we de vrijeschool. De projectorganisatie krijgt stevig vorm. Er is een stuurgroep ingesteld, de communicatiewerkgroep is gestart en spoedig zullen andere werkgroepen starten op het gebied van locatie/faciliteiten, onderwijs, etc. We hopen binnenkort een kwartiermaker te kunnen benoemen die de voorbereidende werkzaamheden gaat coördineren en daarna zullen de docenten geworven worden die het vrijeschoolonderwijs gaan geven op de nieuwe school.

We gaan nu een hele concrete fase in waarin de locatie/faciliteiten/inrichting verder wordt uitgewerkt, het onderwijs wordt vormgegeven, etc. Mocht je daar iets in willen betekenen, stuur even een (reminder) mailtje naar Initiatiefgroep Waldorfcollege.
Verschillende mensen hebben zich eerder aangemeld en aangeboden om te helpen. Ook hebben zich reeds meerdere (oud) docenten bij ons gemeld. Misschien ben jij er daar één van. Ook al heb je geen of niet meteen een reactie van ons ontvangen: alsnog hartelijk dank voor je mail. We zijn van zins met deze mensen na de zomer contact op te nemen om te vragen of er nog steeds interesse is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Na de zomer is het zo ver: de ‘bouwperiode’ kan beginnen!

Korte terugblik op de afgelopen maanden

Haalbaarheidsstudie
De afgelopen periode voerden we samen met COG/Arentheem Scholengroep een haalbaarheidsstudie uit. Daarvoor werden er gesprekken gevoerd, werd er allerlei informatie opgevraagd en beschreven, bezochten we nog meer vrijeschool-initiatieven en -scholen (m.n. virtueel), hielden we een webinar, kwam er een workshop, alles om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit rapport werd voorgelegd aan de diverse stakeholders. De feedback verwerkten we en uiteindelijk werd het ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Bestuur, de MR, en de Raad van Toezicht. Het resultaat? Groen licht!

Even inzoomen:

Januari 2022 – Succesvol webinar
In januari (coronatijd) organiseerden we een succesvol webinar. Zorgen konden worden geuit, vragen – voor zover mogelijk in die fase- beantwoord. Ook de leiding van Arentheem Scholengroep/Leerpark Arnhem nam deel, samen met ruim zestig ouders, belangstellenden en hier en daar een geïnteresseerde leerling die nog even op mocht blijven. Een goede, waardevolle avond die we meenamen in de voortgang van het initiatief.

Februari 2022 – Workshop: verkenning ‘synergie’ vrijeschool – COG/Arentheem Scholengroep
‘Aan de achterkant’ kwamen diverse gremia uit het vrijeschoolonderwijs en COG/Arentheem Scholengroep op Leerpark Arnhem bijeen voor een goed georganiseerde en goed geleide workshop om de synergie tussen vrijeschoolonderwijs en het onderwijs binnen COG/Arentheem Scholengroep te kunnen onderzoeken. Denk aan o.a. het Karel de Grote College, de SGVVS, Kairos Tiener College Amsterdam, vrijeschoolouders, initiatiefgroep, leiding van COG/Arentheem Scholengroep, Leerpark Arnhem, docenten van het Leerpark, schoolleiders, ouderraad. Leerlingen van de praktijkschool verzorgden prachtige gerechten in het thema ‘Waldorf’. Een goede kennismaking vol energie en inhoud waarin visies de ruimte kregen en we met elkaar in gesprek kwamen, zodat helder kon worden of het initiatief levensvatbaar zou zijn. Waar zitten de sterktes, waar de zorgen, waar de kansen en waar de bedreigingen? Hoe kunnen we e.a. aanvliegen? Vinden vrijeschoolonderwijs en COG/Arentheem Scholengroep met Leerpark Arnhem elkaar? Dat is wat onderzocht werd. De opbrengst was positief. Die verwerkten we vervolgens in de gezamenlijke haalbaarheidsstudie.

Mei 2022 – Bijeenkomst (nieuwe) initiatieven vereniging van vrijescholen – Haarlem
Afgelopen mei bezochten Geke Kersten, directeur Leerpark Arnhem en Renate Spreij van de initiatiefgroep de tweejaarlijkse bijeenkomst voor (nieuwe) initiatieven van de Vereniging van vrijescholen en de daaraan gekoppelde bijeenkomst van het Platform VO. Eindelijk kon het weer fysiek! Het Rudolf Steiner College in Haarlem was gastheer. In het spiksplinternieuwe, duurzame gebouw (een aanrader voor als je inspiratie op wilt doen!) spraken alle deelnemers over de stand van zaken op de (nieuwe) vrijescholen. Er werd kennisgemaakt, gedeeld en geleerd van elkaars ervaringen, informatie gegeven vanuit en over de Vereniging van vrijescholen, activiteiten in de pijplijn gezet, afspraken gemaakt en er werd met zichtbaar plezier rondgeleid. Een college ‘Fenomenologie’ van Jan van Gils en Wolter Bos, gebaseerd op de scheikunde, samen met het Platform, gaf een inkijkje in hoe je met leerstof om kunt gaan. Een mooie, (herkenbare) vrijeschooldag.

In de volgende nieuwsbrief

 • Hopen we een kwartiermaker aan jullie voor te kunnen stellen.
 • Doen we een oproep om bijvoorbeeld als ambassadeur voor de nieuwe vrijeschool concreet in actie te komen.
 • Doen we verslag van de kennismakingsbijeenkomst op Leerpark Arnhem.
 • Informeren we je over de laatste stand van zaken en (de te zetten) stappen.

Groeten,

Gijs Meijer
Hannes van Soest
Renate Spreij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *