Update April ’21

Het is voorjaar en dat betekent: vooruit! In deze update de stand van zaken, bijzaken en onze blik op hoe we het initiatief verder pogen te laten uitspruiten tot een ‘code groen.’  

In deze update: 

  • Afronding verkenning
  • Een opfrissertje: drie opties en waarom we het doen
  • Visie – update
  • Vacatures voor docenten
  • Instagram en andere social media
  • Meewerken ‘ergens’ in het traject

In de vorige nieuwsbrief (nr.4, oktober 2020) berichtten we over gesprekken met ‘een geïnteresseerd bestuur’. Het ging om het bestuur van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam met scholen in de regio Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Inmiddels hebben we jullie veel te vertellen, iets wat we eerder niet konden omdat de verkenning met Quadraam liep. Die verkenning is op een evaluatiegesprek na, afgerond.

Afronding verkenning met Quadraam

Na enkele maanden hard werken samen met Quadraam hebben we helaas teleurstellend nieuws. Ondanks de zeer goede en prettige samenwerking en vlot verlopen verkenning heeft het bestuur van Quadraam besloten niet verder te gaan met het initiatief. De verkenning maakte duidelijk dat de prioriteiten van Quadraam toch anders liggen dan aanvankelijk ingeschat

Wij vinden dit natuurlijk heel jammer, maar gaan met volle energie door. Richting andere besturen in de regio verkennen we de opties. Of het haalbaar is om zelfstandig een school te starten, onderzoeken we ook. Met de aanpassingen in de wetgeving (de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen per 1 november ’20) lijkt die route beter begaanbaar te zijn geworden.

Het verkenningsonderzoek dat wij schreven, geeft een concrete invulling van hoe wij de vrijeschoolstroom (-afdeling/-leerroute) onder een al bestaande niet-vrijeschool voor ons zien. Het rapport is o.a. gebaseerd op de gesprekken met Quadraam en op interviews met andere initiatieven en met het Karel de Grote College (KGC). Je kunt het opvragen via .

Kort samengevat, de redenen van Quadraam om dit besluit te nemen:

· Het huidig geboden aanbod in (regio) Arnhem is wat Quadraam betreft breed genoeg om ook in de onderwijsbehoefte van de kinderen en ouders te voorzien die uit het vrije basisschoolonderwijs komen / naar middelbaar vrijeschoolonderwijs op zoek zijn.
· Het vrijeschoolonderwijs past niet helemaal binnen de visie van Quadraam op gepersonaliseerd leren.
· Er is vanuit Quadraam een duidelijke focus op beter onderwijs op niveau VMBO basis-kader; als initiatiefgroep willen wij heel graag ook met die doelgroep aan de slag met vrijeschoolonderwijs, echter is de kans groot (o.b.v de cijfers van andere initiatieven en andere middelbare vrije scholen) dat de instroom meer op niveau mavo/havo/vwo zal zijn.
· Quadraam kan de gevraagde autonomie niet bieden. Van ervaringen van de andere initiatieven in het land weten we dat een succesvolle vrijeschoolstroom onder een bestaande school om veel autonomie vraagt in pedagogisch beleid, inrichting van de locatie en selectie van het onderwijzend personeel.
· Voor Quadraam is kansengelijkheid een belangrijk thema. Quadraam geeft aan meer oog te willen hebben voor de kwetsbare groepen, zoals de leerlingen van het VMBO. Op dat gebied is in Arnhem ook echt verbetering nodig. De zorg van het bestuur is dat een Vrijeschoolafdeling geen / niet direct basis/kader-leerlingen zal herbergen, waardoor in de ogen van Quadraam de kansengelijkheid afneemt in plaats van toeneemt.

Jammer dat deze exercitie met Quadraam ondanks de fijne samenwerking spaak loopt. Maar dit avontuur geeft zoals gezegd ook energie. We leggen alweer lijntjes om de andere routes te onderzoeken waarmee we handen en voeten geven aan die wens van ouders om voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis te halen. We zullen daarbij ook over gemeentegrenzen heen kijken.

Een opfrissertje: drie opties en waarom we het doen

Er zijn drie wegen die naar voortgezet vrijeschoolonderwijs kunnen leiden:

I. Voortgezet vrijeschoolonderwijs onder bestaand bestuur
Nodig is een bestuur in de regio dat samen met een schooldirecteur brood ziet in voortgezet vrijeschoolonderwijs en het -liefst intrinsiek- omarmt (optie 1). Een zogenoemde vrijeschoolstroom binnen de structuur en leiding van een al bestaande school. Een stroom met veel autonomie om vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden zoals het bedoeld is (visie). Dit blijkt een voorwaarde om de constructie te laten slagen. Het levert ook wat op: de nieuwe ent laat de boom -de adopterende school- mede bloeien.

II. Zelfstandige school
De route naar een geheel zelfstandige voortgezette vrijeschool volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, met overheidsbekostiging (optie 2). Niet de makkelijkste weg, wel een uitdagende.

III. Particuliere school
Een particuliere vrijeschool starten (optie 3), zonder overheidsbekostiging zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar heeft niet onze voorkeur.

Streefdata
Voor de ouders met kinderen in nu klas 5 (groep 7) dreigt de beoogde streefdatum augustus ’22 voor het starten van voortgezet vrijeschoolonderwijs onder een bestaand bestuur logischerwijs in het nauw te komen. We doen ons best maar het wordt nu krap.
In het geval van een zelfstandige school moet er gedacht worden aan augustus ’23, op zijn vroegst.

Leuk om te weten: onze achterban groeit nog steeds. Er zijn ruim 350 potentiële leerlingen -verdeeld over meerdere leerjaren- van ouders met belangstelling (april 2021).  Daarnaast is de achterban breed. We kunnen putten uit de kennis, kunde en talenten van een diversiteit aan mensen die  ‘project Waldorfcollege’ verder inspireren, omarmen, helpen borgen, er brood in zien of het op de een of andere manier een warm hart toedragen. Dat is fijn. Zo’n mooi project waarin je handen en voeten probeert te geven aan de wens van ouders en leerlingen, draag je samen. Mooi om te mogen ervaren en meer dan dat.

Mede door deze ondersteuning kunnen we prima voor het voetlicht brengen dat voortgezet vrijeschoolonderwijs in het gebied Ede-Wageningen-Arnhem-Doetinchem een lang gekoesterde wens is. En dat we kunnen vooruitzien naar veel hoofden, harten en handen die constructief en praktisch willen aanpakken. De betrokkenheid van ouders en niet-ouders is groot. Fantastisch.

Afgaande op deze support, kan het niet anders dan dat er voortgezet vrijeschoolonderwijs komt. We hebben het over een bewezen goed werkende onderwijsvorm met een eigen actuele pedagogiek en didactiek waar een grondige, houdbare (levens)visie aan ten grondslag ligt. En waar een wens is, is een weg.

Die weg (of wegen) leren we ook steeds beter kennen. We laten ons structureel informeren als initiatiefgroep en leren bij. Zo volgde Renate afgelopen najaar een netwerkbijeenkomst nieuwe initiatieven van de vereniging van vrijescholen en een bijeenkomst over de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen van het ministerie van OCW. Als initiatiefgroep staan we in contact met andere initiatiefgroepen om ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van (startend) onderwijs. Maar de informatie uit beide (online) bijeenkomsten was interessant en verrijkend. Wij zijn dankbaar voor het delen van de ervaringen door andere (oud)initiatiefnemers en spontane acties om ons te voorzien van informatie en hopen zelf andere startende initiatieven t.z.t. ook te kunnen helpen op basis van onze ervaringen.

Overig nieuws

Visie – Update
De visie is mede met hulp van jullie aangescherpt. Dank voor jullie input!

Vacatures voor docenten
We ontvangen regelmatig de vraag of we (al) vacatures voor docenten hebben. We bouwen stug verder aan dit mooie ‘voortgezet vrijeschoolonderwijsproject’, maar zóver… zijn we nog niet. Zodra er vacatures voor docenten of andere (betaalde) functies in beeld komen, zullen we dat in deze nieuwsbrief vermelden en via de dan geëigende weg.

Instagram en andere social-media
Onze social media-kanalen krijgen verderop dit jaar weer meer onze aandacht, als we ze inzetten voor de peiling. Leuk om te melden: via Instagram worden we goed gevolgd!

Meewerken ‘ergens’ in het traject
Tot voor kort leken we bijna een volgende fase in te kunnen gaan. Een moment waarop we van zins waren contact op te nemen met mensen die aangegeven hebben daarin een bijdrage te kunnen leveren, al dan niet op specifieke onderdelen.
Zover kwam het helaas (nog) niet. Maar we weten je te vinden zodra het zover is.

Lees je dit nou voor het eerst: je kunt ons laten weten wat je goed ligt, wat je eventueel zou willen doen, voor hoelang en in welke periode via het belangstellingsformulier (laatste vraag) op www.waldorfcollege.nl , via  of door ons aan te spreken. Alleen is dat laatste wat lastiger in coronatijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *